Oddział tworzy zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy, którzy specjalizują się w chirurgicznym leczeniu wad zgryzu, pourazowej rekonstrukcji w obrębie twarzoczaszki, implantologii oraz chirurgii stomatologicznej.

Oddział zapewnia swoim Pacjentom kompleksowe i interdyscyplinarne leczenie w komfortowych i bezpiecznych warunkach, poprzedzone nowoczesną diagnostyką i kwalifikacją.

Zakres usług

Ortognatyka:

Leczenie wad twarzowo-zgryzowych, wynikających z zaburzeń rozwojowych kości szczęki i żuchwy. Zabiegi ortognatyczne mają na celu poprawę wyglądu rysów twarzy, przywrócenie funkcji stawów skroniowo-żuchwowych, jak również poprawę warunków zgryzowych. Zabiegi niwelują również problemy związane z oddychaniem w czasie snu, w tym z chrapaniem. Najczęściej polega na chirurgicznym rozszczepieniu szczęki i żuchwy.

Wskazania:

 • pacjenci z rozległymi wadami twarzowo-zgryzowymi
 • zgryz głęboki
 • zespół obturacyjnych bezdechów sennych
 • deformacje i dysproporcje twarzy, wynikające z wad takich jak, np. rozszczepienie wargi lub podniebienia
 • progemia – przodożuchwie
 • retrogemia – tyłożuchwie
 • laterogenia – połowiczny przerost żuchwy
 • mikrognacja – niedorozwój szczęki
 • mikrogenia – niedorozwój żuchwy
 • zgryz otwarty szkieletowy
Implantologia:

Dziedzina stomatologii, zajmująca się uzupełnianiem braków zębowych z zastosowaniem tytanowych wszczepów. Implantolog, w oparciu o szeroko zakrojoną diagnostykę, rekonstruuje ubytki za pomocą implantów będących imitacją utraconych korzeni. Jest to najlepsze i najtrwalsze rozwiązanie w przypadku pojedynczych, jak i licznych braków zębowych, także przy znacznym zaniku kości, gdzie zastosowanie znajdują implanty zygomatyczne.

Dia­gno­sty­ka i pla­no­wa­nie le­cze­nia implantologicznego

Po szczegółowym wywiadzie i rozpoznaniu przyczyn, za pomocą technik radiograficznych (np. ra­dio­wi­zjo­gra­fii, pan­to­mo­gra­fii czy to­mo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej) implantolog dokonuje oceny ilo­ści i sta­nu ko­ści, które mają sta­no­wić podło­że dla wsz­cze­pu, oceny sta­nu zę­bów są­sia­du­ją­cych z lu­ką oraz roz­mia­ru i po­ło­że­nia struk­tur ana­to­micz­nych mo­gą­cych utrud­niać prze­pro­wa­dze­nie za­bie­gu.

 

Etap chirurgiczny  

Ta faza leczenia obejmuje wsz­cze­pie­nie im­plan­tu w od­po­wied­nim po­ło­że­niu do ko­ści szczęk. Pro­ces ten naj­czę­ściej wy­ko­ny­wa­ny jest po za­sto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­we­go, w bardzo rzadkich przypadkach za­bieg wy­ko­na­ny jest pod nar­ko­zą.

 

Etap protetyczny

Po za­koń­cze­niu pro­ce­su in­te­gra­cji im­plan­tu z ko­ścią (osteointegracja), który zwykle trwa od 3 do 6 mie­się­cy, prze­pro­wa­dza­ne jest osta­tecz­ne le­cze­nie pro­te­tycz­ne, które polega na wy­ko­ny­wa­niu uzu­peł­nień opar­tych na im­plan­tach (np. ko­ro­ny, mo­sty, pro­te­zy).

Zalety leczenia implantologicznego:

 • im­plant dzia­ła tak sa­mo, jak ko­rzeń na­tu­ral­ne­go zę­ba
 • wy­ko­na­ne z ma­te­ria­łów bio­kom­paty­bil­nych, czy­li bar­dzo do­brze to­le­ro­wa­nych przez or­ga­nizm czło­wie­ka, implanty nie wy­wo­łu­ją re­ak­cji aler­gicz­nych
 • mogą słu­żyć pacjentowi do koń­ca ży­cia
 • le­cze­nie im­plan­to­lo­gicz­ne jest mi­ni­mal­nie in­wa­zyj­ne – nie ma po­trze­by szli­fo­wa­nia zdro­wych, są­sied­nich zę­bów, cze­go wy­ma­ga­ją tra­dy­cyj­ne pro­ce­du­ry na­kła­da­nia ko­ron i mo­stów
 • im­plan­ty po­zwa­la­ją na za­cho­wa­nie wła­ści­wej gę­sto­ści ko­ści i mi­ni­ma­li­zu­ją jej utra­tę
Chirurgia stomatologiczna:

Ekstrakcja zębów zatrzymanych i niewyrżniętych lub zębów mądrości najczęściej przekracza kompetencje lekarza stomatologa, stąd wizyta taka powinna zostać zaplanowana u chirurga stomatologa. Wskazaniem do tego rodzaju leczenia jest także resekcja korzeni, hemisekcja lub zabiegi związane z plastyką jamy ustnej.

Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:

 • ekstrakcje (również zębów zatrzymanych i jeszcze niewyrżniętych)
 • ekstrakcje zębów mądrości
 • resekcje wierzchołka korzeni
 • hemisekcje
 • odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku
 • plastyka połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową
 • leczenie ropni oraz przetok ustno-twarzowych
 • chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego
 • zabiegi na zatoce szczękowej oraz zabiegi wykonywane metodą endoskopową
 • zabiegi z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej
 • zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej
 • terapia ortopedyczna złamań zębów, wyrostków zębodołowych, szczęki i żuchwy
 • farmakologiczne i operacyjne leczenie chorób gruczołów ślinowych i stawów skroniowo-żuchwowych
 • leczenie zespołów bólowych twarzoczaszki
 • podcinanie wędzidełek warg i języka
 • zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków i innych zmian błony śluzowej
 • operacje usunięcia torbieli twarzoczaszki
 • leczenie nowotworów łagodnych oraz niektórych postaci nowotworów złośliwych jamy ustnej i warg oraz guzów nowotworopodobnych

Lekarze